Strona główna

Data publikacji:

2006-11-23

Odsłon:

9408

Nr informacji:

1600

Pismo do organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


KPU.II.IK.450/4/06

Kraków, 10 listopada 2006 r.
Szanowni Państwo
Organizatorzy
kursów pedagogicznych
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Przypominamy, że na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty, a kurs winien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Informujemy również, że do wyżej wymienionych kursów mają obecnie zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz.216). Zgodnie z § 1 pkt. 2 tego rozporządzenia, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą organizować:

    1. publiczne i niepubliczne:
  • placówki kształcenia ustawicznego,
  • placówki kształcenia praktycznego,
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;

    2. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację.

Ponieważ § 52 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2006 r. uchylił zapisy § 2, 8 i 12-25 oraz załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472), kurator oświaty nie powołuje już państwowej komisji egzaminacyjnej dla uczestników kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zmianie uległy również ustalenia dotyczące struktury programu kursu, który nadal wymaga zatwierdzenia przez kuratora oświaty. Wszyscy organizatorzy kursów winni zatem przedłożyć Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia programy nauczania dostosowane do wymagań określonych w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 3 lutego 2006 r.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 6 tego rozporządzenia osoba kończąca kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 1. Na zaświadczeniu, po nazwie organizatora kształcenia, należy wpisać: "według programu nauczania zatwierdzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia ......... nr.........". W wierszu dotyczącym celu formy kształcenia proponujemy zapis: "uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu."

Jednocześnie prosimy Państwa o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Krakowie zawiadomienia o każdej kolejnej edycji kursu, przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje na temat proponowanego zakresu merytorycznego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu stanowią załącznik.Teresa Kucińska
Z-ca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Kuratorium Oświaty w Krakowie


Załączniki:
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński