Strona główna

Kontakt:

Kornelia
Flacht
12 448-11-32

Data publikacji:

2016-12-14

Aktualizacja:

2016-12-14

Odsłon:

4118

Nr informacji:

13771

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

ZFK.3146.3.258.2016.KF                                                                      Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.
 
Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Województwa Małopolskiego
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156).
 
Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 339), rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 roku na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia (dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 
Ponadto do sprawozdania należy dołączyć wypełnione załączniki nr 1 - 3 do niniejszego pisma. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozliczenie i zwrot środków zgodnie z przyznanymi decyzjami. Ważne jest, aby prawidłowo rozliczyć zwrot środków z decyzji FK nr 093 (załącznik nr 2 do niniejszego pisma) oraz z decyzji FK nr 239 (załącznik nr 3 do niniejszego pisma). Suma tych dwóch decyzji znajduje odzwierciedlenie  w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Załączniki te są edytowalne w kolumnach 4 – 6, 8 – 9, 12 – 13. Pozostałe kolumny wyliczają się automatycznie.
 
Zwrotu kwot dotacji, zgodnego z przedłożonym rozliczeniem wniosków o udzielenie dotacji,  należy dokonywać na konto bankowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o numerze 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000.
W opisie przelewu należy podać klasyfikację budżetową, numer zadania w obszarze budżetu zadaniowego, pełną lub skróconą nazwę zadania, rok oraz numer rezerwy/nr FK. Numer rezerwy/nr FK został podany w tytule przelewu środków przedmiotowej dotacji, które wpłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego proszę przesyłać na adres mailowy: kornelia.flacht@kuratorium.krakow.pl
 
Ponadto Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż Platforma on-line zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Niezwłocznie po jej uruchomieniu, informacja o tym  zostanie zamieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Natomiast do czasu uruchomienia Platformy można przesyłać rozliczenie dotacji celowej w wersji papierowej.
 
W razie pytań proszę o kontakt z Panią Kornelią Flacht, pod nr tel. 12 448 11 32.

 
Małopolski Wicekurator Oświaty
 
 
               Halina Cimer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Zestawienie zbiorcze
Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji przyznanej decyzją nr FK 093
Załącznik nr 3 – Rozliczenie dotacji przyznanej decyzją nr FK 239
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński