Strona główna

Kontakt:

Marta
Wadowska-Sarnek
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-12-27

Odsłon:

1314

Nr informacji:

13821

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016

Małopolski Kurator Oświaty
Kraków, dnia 27 grudnia 2016 r.
 
SEPZ-II.3146.2.189.2016.SN
 
 
 
Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
Małopolskich Gmin
 
 
 
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło postać elektroniczną wzoru rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 - „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016”, którą przedstawiam w załączniku do niniejszego pisma.
Jest to nowy wzór opracowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie dotacji przedszkolnej.
Ja wynika z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej dołączonego do wzoru rozliczenia, na niniejszej aplikacji znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 r. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.   
 
Uwzględniając powyższe proszę Państwa o przekazanie „Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016” w wersji elektronicznej oraz papierowej w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. na adres:
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (wersja papierowa);
  • marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (wersja elektroniczna).
Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia muszą być zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.
 
Gminy, które wykażą zwrot z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji [X] proszone są o wypełnienie i dołączenie do „Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej (…)” dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji do końca roku budżetowego”, dołączonej do niniejszego pisma. Natomiast dokonując zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gminy te proszone są o zaznaczenie w treści przelewu, iż są to środki dotacji celowej zwracane z tytułu niewykorzystania środków dotacji do końca roku budżetowego oraz określenie rozdziału (bądź rozdziałów) klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.
 
 
Gminy, które wykażą zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości [Z] proszone są o wypełnienie i dołączenie do „Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej (…)” dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości” również dołączonej do niniejszego pisma. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać wykazany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem. Dokonując zwrotu środków finansowych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gminy te proszone są o zaznaczenie w treści przelewu, iż są to środki dotacji celowej zwracane z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz określenie rozdziału bądź rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.
 
Wszystkie gminy proszone są również o dołączenie do „Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej (…)” formularza dotyczącego procentowego udziału dotacji celowej w łącznej kwocie przeznaczonej przez gminę na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.
 
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 
 
 
DO POBRANIA:
 
„Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016” – elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej,

Tabela: „Zwrot z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji do końca roku budżetowego” [X],

Tabela: „Zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości” [Z],

Załącznik: „Procentowy udział dotacji celowej w łącznej kwocie przeznaczonej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego”.
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński