Strona główna

Data publikacji:

2009-05-13

Odsłon:

12367

Nr informacji:

3447

Organizacja ferii letnich "Lato 2009"

NKOS.II.BM. 531-6/7/09

Kraków, 13 maja 2008 r.

Organizacja ferii letnich "Lato 2009"

 

W związku z przygotowaniem ferii letnich "Lato 2009", proszę organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży o bezwzględne przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

 • Organizator wypoczynku, zgodnie z treścią § 6, ust. 1, pkt 1-5 cytowanego wyżej rozporządzenia, jest zobowiązany do przedstawienia kuratorowi oświaty dokumentów świadczących o właściwym przygotowaniu konkretnego obozu, kolonii, półkolonii do podjęcia działalności, a w szczególności do przedłożenia:
  • ważnej karty kwalifikacyjnej obiektu /nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami kraju/- pkt 1,
  • danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika placówki wypoczynku, a także informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia - pkt 2,
  • informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestników - pkt 3,
  • programu pracy z dziećmi i młodzieżą - pkt 4,
  • przebiegu trasy obozów wędrownych - pkt 5.
    
  Spełnienie wyżej określonych wymagań jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia. Ponadto przypominam, że obowiązkiem właściciela obiektu, który planuje przeznaczenie go na placówkę wypoczynku w okresie ferii letnich jest odpowiednio wczesne podjęcie starań u stosownych służb, tj. właściwej terytorialnie stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz straży pożarnej o zakwalifikowanie budynku jako placówki wypoczynku. Należy pamiętać również, że przepis § 6, ust. 3 rozporządzenia nakazuje organizatorowi wypoczynku złożenie dokumentów nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku.
   
 • Kierownicy placówek wypoczynku powinni spełniać wymogi przepisu § 11, ust. 1 - 3 rozporządzenia. Przepis ten do kręgu podmiotów, które mogą kierować placówką wypoczynku zalicza tylko i wyłącznie: nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza włącznie oraz osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Wymienione osoby winny posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku obejmującego program stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. Nie ma podstaw prawnych do zatrudniania w charakterze kierowników placówek wypoczynku osób innych niż spełniających łącznie wyżej określone wymogi. W związku z tym istnieje konieczność przedkładania dokumentów świadczących o spełnianiu przez osoby proponowane na kierowników placówek wypoczynku powyższych warunków.
   
 • Przepis § 11, ust. 2  przywoływanego rozporządzenia wyraźnie stanowi, iż nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba "...muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku ...". Dotyczy to zarówno obowiązku załączania zaświadczenia do zgłoszenia, jak i jego posiadania w dokumentacji placówki wypoczynku w miejscu pobytu uczestników. Wymagania te pozwalają kuratorowi oświaty na nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa małopolskiego - zgodnie z przepisem art. 31, pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a  więc również tych placówek, które nie będą skontrolowane w trakcie ich trwania z powodów organizacyjnych. Obowiązek ten dotyczy również wychowawców.
   
 • Zgodnie z cyt. § 11, ust. 4, pkt 2 i 3 rozporządzenia do obowiązków wychowawców placówek wypoczynku należy prowadzenie dziennika zajęć wg wzoru, będącego zał. nr 5 do rozporządzenia - § 12, ust. 4, pkt 2.


W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich organizatorów placówek wypoczynku do:

 • przedkładania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty "Zgłoszeń organizacji placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej" wszystkich, wymaganych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dokumentów, tj.:
  • ważnej Karty Kwalifikacyjnej Obiektu (kontrola obiektu dwa razy w ciągu roku potwierdzona przez odpowiednie służby - data, pieczątka, podpis osoby kontrolującej),
  • danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych, w tym kierownika placówki wypoczynku, a także informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia (wg wzoru "Wykaz kadry pedagogicznej i medycznej"),
  • informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestników,
  • programu pracy z dziećmi i młodzieżą
  • w przypadku obozów wędrownych - przebiegu trasy,
    
 • bezwzględnego przestrzegania terminu składania powyższych dokumentów, tj. nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii Kuratorium Oświaty,
   
 • powoływania na stanowiska kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży wyłącznie osób, które spełniają warunki przepisu § 11, ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.),
   
 • posiadania w dokumentacji kierownika placówki w miejscu pobytu uczestników kopii zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje kierownika placówki i kadry wychowawców, dyplomów, świadectw, zaświadczeń i legitymacji, instruktorów harcerstwa, instruktorów sportu, trenerów, przewodników (potwierdzonych przez odpowiedni organ "za zgodność z oryginałem"), a w przypadku nauczycieli z co najmniej trzyletnim stażem pracy - zaświadczeń potwierdzających staż pracy pedagogicznej.
   
 • prowadzenia dzienników zajęć wg wzoru, będącego załącznikiem nr 5 do w/w rozporządzenia.
   

W przypadkach gdy organizatorzy nie będą przestrzegali przepisów prawa oraz ustalonych zasad i procedur, Małopolski Kurator Oświaty podejmie działania w trybie administracyjnym.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński