Strona główna

Kontakt:

Anna
Dziedzic
12 448-11-27

Data publikacji:

2012-06-06

Aktualizacja:

2017-01-25

Odsłon:

32975

Nr informacji:

7247

System Informacji Oświatowej - modernizacja systemu, przepisy prawne

Akty prawne

Ustawa
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
http://isap.sejm.gov.pl
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Data ogłoszenia: 2016-11-30) http://isap.sejm.gov.pl

Ostatnie akty zmieniające:
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
http://isap.sejm.gov.pl
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe http://isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenia:
Rozporzadzenie o minimalnych wymaganiach technicznych 08.03.2012 r.
Rozporzadzenie w sprawie weryfikacji dostepu 24.04.2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. 2012 poz. 957)
Rozporządzenie z 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej "Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie których innych ustaw (Dz. U. poz. 1010)." (Data wejścia w życie 2016-09-01)
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński