Strona główna

Kontakt:

Anna
Dziedzic
12 448-11-27

Data publikacji:

2012-06-06

Aktualizacja:

2016-12-28

Odsłon:

32751

Nr informacji:

7247

System Informacji Oświatowej - modernizacja systemu, przepisy prawne

Akty prawne
Ustawa z 15.04.2011 r. o systemie informacji oswiatowej
Ustawa z 27.07.2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej - wygaśnięcie aktu (Data wygaśnięcia: 2016-11-30)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Data ogłoszenia: 2016-11-30)
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - Art. 16 i 21. (Data wejścia w życie: 2017-01-01)
Rozporzadzenie o minimalnych wymaganiach technicznych 08.03.2012 r.
Rozporzadzenie w sprawie weryfikacji dostepu 24.04.2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. 2012 poz. 957)
Rozporządzenie z 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej "Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie których innych ustaw (Dz. U. poz. 1010)." (Data wejścia w życie 2016-09-01)
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński