13 kwietnia 2017

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017

Kraków, dnia  13 kwietnia 2017 r.

SEPZ-I.5750.6.2017.MŁ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 (pismo przewodnie oraz karty zgłoszenia wraz z załącznikami) należy składać  w następujących terminach:

 1. dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tych klasach,
 2. dla uczniów pozostałych klas do dnia 10 lipca 2017 r.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 1. imienną listę kandydatów,
 2. numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej,
 3. datę opinii Rady Szkoły, jeśli została powołana.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2016/2017 oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, jak również na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce dwustronnie drukowanej). W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
 • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.).

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, w nieprzekraczalnych terminach,  o których mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Monika Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój 216; telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Z poważaniem

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Do pobrania: