14 sierpnia 2019

20 października – Dzień Krajobrazu

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym. Krajobraz to zagadnienie wieloaspektowe, o którym można mówić w wielu kontekstach. Dlatego podjęto decyzję, aby każdego roku w ramach Dnia Krajobrazu promować inne zagadnienie związane z krajobrazem. Skupienie się na jednym zagadnieniu w danym roku pozwoli na podjęcie bardziej konkretnych i efektywnych działań w tym zakresie.

Działając zgodnie z myślą art. 2 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, który stanowi – „konwencję stosuje się do całego terytorium Stron i … […] obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie” oraz zważywszy na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu będzie promował wartość wody w krajobrazie.

Biorąc pod uwagę, iż woda jest integralnym i immanentnym składnikiem wielu krajobrazów, a znaczenie wody w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów wody, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, planuje się dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W roku 2017 w całej Polsce zorganizowano łącznie ponad 30 różnych inicjatyw związanych z obchodami Dnia Krajobrazu a w roku ubiegłym odbyło się ok. 130 spotkań, spacerów i innych wydarzeń, w których tematem przewodnim był Krajobraz.

Dlatego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowanie innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, o których będzie informować na swojej stronie internetowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska proponuje, aby tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: Woda w krajobrazie. W ten sposób GDOŚ chce popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.

Informacje na temat organizowanych wydarzeń, jak i relacje z wydarzeń, będą sukcesywnie promowane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl .

Wszelkie informacje na temat planowanych przez szkoły/instytucje wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu proszę przekazywać do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poprzez formularz udostępniony na stronie spacery2019.gdos.gov.pl