Czerwiec 12, 2018

12 czerwca 2018

Recognition of certificate issued abroad

I. Required documents: 1. Application for recognition of certificate issued abroad (form No. 1); Certificates issued abroad may be recognised as a document confirming in the Republic of Poland primary education, lower secondary education, basic vocational education or upper secondary education or qualifications for further education, including qualifications for applying for admission to tertiary education, […]

12 czerwca 2018

Confirmation of foreign education or qualifications for further education

I. Required documents: Application for confirmation of foreign education or qualifications for further education (form No. 1); The application may be filed by a victim of armed conflicts, natural disasters or other humanitarian crises caused by nature or humans – in the event that there are material difficulties with submission of the original or a duplicate of […]

12 czerwca 2018

Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych za granicą

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki (formularz nr 1) Wniosek taki może złożyć osoba, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka – w sytuacji, jeżeli przedłożenie oryginału lub duplikatu świadectwa albo uwierzytelnienie tego świadectwa napotyka […]

12 czerwca 2018

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 1. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (formularz nr 1); Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający  w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia […]