Czerwiec 11, 2019

11 czerwca 2019

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

11 czerwca 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – przedłużony termin zgłoszeń

Politechnika Łódzka wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską, Wrocławską oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Stowarzyszeniem „I love math” i Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej zaprasza do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

11 czerwca 2019

Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną – prezentacja zadania

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

11 czerwca 2019

Komunikat w sprawie terminu składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego w roku 2019

Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie […]