5 września, 2022

5 września 2022

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego

Wniosek mogą składać nauczyciele: odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela, nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz nauczyciele, którzy będą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego […]