10 czerwca 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Kraków,   10 czerwca 2021 r.

SEPZ-I.5750.3.2021.MŁ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych
Województwa Małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  lipca 2021 r.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie, również w terminie do dnia 10 lipca 2021 r., informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata do stypendium.

Informacja jest konieczna także w przypadku szkół wykazanych w SIO (wg. stanu na dzień 31 marca 2021r.),  w których nie ma obecnie uczniów.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady  Ministrów  przestrzegając  następujących  zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2    ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana,  Radzie Pedagogicznej.

Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy        o systemie oświaty, zatwierdza kandydata.

  1. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane  również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem  dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,  uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku    o przyznanie stypendium, w celu publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły.
Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153  Kraków,      w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2021 r.  – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),

–    art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.),

–  ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.)

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej  Kuratorium Oświaty w  Krakowie, telefon 12/448-11-28,  e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

oświadczenie
Data: 2021-06-10, rozmiar: 32 KB
obowiązek informacyjny
Data: 2021-06-10, rozmiar: 29 KB