18 września 2019

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

I. Zmiany w przyznawaniu akredytacji od dnia 1 września 2019 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) wprowadza zmiany w zakresie przyznawania akredytacji placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.

2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które:

 1. prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
 2. opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
 3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 4. zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 5. zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 6. zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
 7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
 8. udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245):

 1. Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Postępowania o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).
 2. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.
 3. Kopia aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Kopia statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot.
 5. Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

III. Opłaty:

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej podał do publicznej wiadomości, że w 2021 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1067,45 zł.

Opłatę należy wnosić na konto wskazane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Narodowy Bank Polski o/o w Krakowie 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000. W tytule wpłaty należy wpisać opłata akredytacyjna, nazwa placówki lub ośrodka.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

V. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VI. Osoby do kontaktu:

Sebastian Bielak – wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego tel. (12) 448 11 41

Małgorzata Kolbusz – wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego tel. (12) 448 11 58

VII. Podstawa prawna:

 1. Art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245);
 2. Art. 118 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

VIII. Informacje dodatkowe:

Opłata, od chwili złożenia przez osobę kierująca placówką wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.