23 listopada 2022

Aktualizacja Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Kraków, 23 listopada 2022 r.

 

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
województwa małopolskiego
oraz
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2022 r. dotyczącego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 20223/2024 informuję o kolejnej możliwości dokonania zgłoszenia zawodów do przedmiotowego wykazu w terminie do 10 stycznia 2023 r.

Zgłoszeniu nie podlegają zawody ujęte w Załączniku Nr 3 do zarządzenia nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.

Zgłoszenia zawodów dokonuje organizator zawodów lub dyrektor szkoły podstawowej na adres: aneks.zawody@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Równocześnie przypominam, że zgłaszane zawody muszą spełniać wszystkie niżej podane wymagania formalne (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe):

  1. zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa (uczestnik, szkoła, rada rodziców nie ponoszą opłat z tytułu wpisowego, za materiały, arkusze konkursowe itp.),
  2. zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły przez podmioty (np. uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje, placówki, związki sportowe) prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów, z którymi dyrektor szkoły współpracuje przy organizacji zawodów,
  3. uczniowie biorący udział w zawodach reprezentują swoją szkołę, co oznacza, że zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę,
  4. zakres tematyczny zawodów i /lub zakres aktywności artystycznej, sportowej odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerza,
  5. szczebel zawodów jest odpowiednio: powiatowy (w tym, z uwzględnieniem  miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa), wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy,
  6. ogólnodostępny regulamin zawodów (należy podać miejsce publikacji – link do strony internetowej, na której został zamieszczony) zawiera w szczególności: zasady uczestnictwa, szczebel i liczbę etapów, sposób wyłaniania zwycięzców i nazwę zwycięskiego tytułu (uzyskanego w zawodach, a nie na  poszczególnych jego etapach).

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Ewentualny aneks do zawodów ujętych w Załączniku Nr 3 do zarządzenia nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. zostanie podany w terminie do końca lutego 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Osoba zgłaszająca zawody nie będzie informowana pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych zawodów. Umieszczenie ich w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2022-11-23, rozmiar: 17 KB