19 lutego 2018

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe nauczycieli i kadry kierowniczej małopolskich szkół i placówek oświatowych

Kraków, 30 stycznia 2018 r.

SEPZ-I.585.1.2018.DK

 

Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
w województwie małopolskim

 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Małopolski Kurator Oświaty zobowiązany jest do badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia, a co za tym idzie określania kierunków doskonalenia kadry oświatowej w Małopolsce.

W związku z tym, jak co roku zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z ankietą i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Wyniki tej ankiety pozwolą na przygotowanie oferty szkoleń adekwatnej do potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zostaną one także wykorzystane w planowaniu doskonalenia nauczycieli w ramach środków wyodrębnionych w budżecie Wojewody Małopolskiego.

Ankietę należy wypełnić w terminie do 10 marca 2018 r.

Za rzetelne i bezzwłoczne wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE