Kategoria: Wycieczki szkolne

24 lutego 2017

Wycieczki i imprezy zagraniczne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

1. Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej (formularz nr 1);
2. Program pobytu;
3. Lista uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku  (formularz nr 2);
4. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej – dot. wyłącznie osób podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej  (formularz nr 3).

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania zawiadomień:

Zawiadomienie wraz z dokumentacją  wymaganą do załatwienia sprawy należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448-11-28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

V. Podstawa prawna:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr  135, poz. 1516);
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej należy złożyć na formularzu nr 1 „Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej” wraz z załącznikami  wymaganymi do załatwienia sprawy.
 2. Dyrektor szkoły/placówki po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki i imprezy zagranicznej tj.:
  1. wycieczki przedmiotowej – inicjowanej i realizowanej przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
  2. wycieczki krajoznawczo-turystycznej – w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
  3. imprezy krajoznawczo-turystycznej, takiej jak: biwaki, konkursy, turnieje;
  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.
 3. Uczniowie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas przekraczania granicy państwowej oraz podczas pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązani są do posiadania dokumentu do tego ich uprawniającego, tj. paszportu lub dowodu osobistego. Należy ich wpisać na  „listę uczniów biorących udział  w wyjeździe” – (formularz nr 2).
 4. Uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez  przepisy Unii Europejskiej, są objęci listą „lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” sporządzonej przez dyrektora szkoły – formularz nr 3. Dane dotyczące cudzoziemców objętych „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka.
 5. Uczniowie – niezależnie od ich obywatelstwa, nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy państwowej są: paszport, dowód osobisty lub w przypadku obywateli państw trzecich – lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.
 6. Uczestnikiem wycieczki i imprezy zagranicznych może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 7. Dyrektor szkoły/placówki decyduje o liczbie opiekunów, dostosowuje ją do wieku, potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 8. Dyrektor szkoły/placówki może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.
 9. Należy pamiętać, ze tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki i imprezy należy rozumieć jako czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu, a nie jest  to czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.
 10. W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym dyrektor szkoły/placówki może zgłosić wyjazd w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”  (odyseusz.msz.gov.pl). Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne. Ponadto przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się  z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju.
 11. Wyjazdy zagraniczne organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i ferii letnich podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12 poz.67 z późn. zm.) i podlegają zgłoszeniu jako forma wypoczynku.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej
Formularz nr 2 – Lista uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku
Formularz nr 3 – Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej