Kategoria: Wycieczki szkolne

24 lutego 2017

Wycieczki zagraniczne uczniów

Stosownie do § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ nadzoru pedagogicznego o wycieczce organizowanej za granicą przekazując kartę wycieczki stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

1. Karta wycieczki

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania zawiadomień:

Zawiadomienie o wycieczce zagranicznej uczniów dyrektor szkoły/placówki składa w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem za pomocą karty wycieczki (formularz zamieszczony poniżej), w jednym egzemplarzu osobiście lub za pośrednictwem poczty na jeden z powyższych adresów wg właściwości terytorialnej.

IV. Osoby do kontaktu:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie: Małgorzata Piekarska tel. 12/448-11-28
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu: Ewa Nosal tel. 18/540 24 11
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu: Maria Głuszak  tel. 18/266 33 62
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie: Krystyna Srebro tel. 14/696 32 55
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach: Ewa Lenik tel.33/823 33 24

V. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki zagranicznej ponosi dyrektor szkoły/placówki zgodnie z zapisem art. 68 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 2. Uczniowie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas przekraczania granicy państwowej oraz podczas pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązani są do posiadania dokumentu do tego ich uprawniającego, tj. paszportu lub dowodu osobistego.
 3. Uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez  przepisy Unii Europejskiej, są objęci listą „lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” sporządzonej przez dyrektora szkoły – wzór listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. (poz. 1476). Dane dotyczące cudzoziemców objętych „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka.
 4. Przez tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki należy rozumieć, iż jest to czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu, a nie jest  to czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.
 5. W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym dyrektor szkoły/placówki może zgłosić wyjazd w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”  (odyseusz.msz.gov.pl). Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa. Pozwoli to służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne. Ponadto przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się  z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju.
 6. Wyjazdy organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i ferii letnich podlegają zgłoszeniu, jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży. Informacje dotyczące organizacji wypoczynku zostały zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie/Wypoczynek.

Załączniki:

Karta wycieczki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)