25 czerwca 2018

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wnioski w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej

                                                                                                      Kraków, dnia 25 czerwca 2018 r.

WO-II.3146.2.193.2018.SN

 

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin
Starostowie Powiatów: Bocheńskiego i Nowotarskiego

 

W związku z realizacją zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust.: 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdział 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104Przedszkola, rozdział 80105Przedszkola specjalne, rozdział 80106Inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie (wzór wniosku w załączeniu) w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie zarówno pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan pisma ze stosownymi podpisami) jak i pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Po upływie tego terminu Małopolski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Małopolskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji znak: MF/ST5.4143.3.6.2018.MF.926 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: WNIOSEK WZÓR