6 maja 2019

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Kraków, dnia 29 kwietnia 2019 r.

ZFK.3146.3.206.2019.KU

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 574).

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji w 2019 r. będą podobnie, jak w poprzednich latach, wypełniane na platformie online, dostępnej pod adresem: http://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.

W bieżącym roku pełną dotacją objęte są podręczniki dla uczniów klasy III i VI Szkoły Podstawowej oraz podręczniki dla uczniów będących wzrostem w stosunku do liczby podręczników dla danej klasy znajdujących się na stanie biblioteki – proszę pamiętać, że  zawsze jest jeden dodatkowy (rezerwowy) podręcznik na oddział.

Przypominam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.
Ponadto, dzięki uprzejmości Kuratorium Oświaty w Szczecinie została Państwu udostępniona instrukcja obsługi aplikacji, którą można pobrać po otwarciu strony http://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/ (nad loginem i hasłem).

Wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załączniki Nr 4 i Nr 5), podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków lub podpisane elektronicznie należy przekazać do Kuratorium za pośrednictwem platformy EPUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku dotacja udzielana będzie na wniosek (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentującą jst do Kuratorium Oświaty w Krakowie) w terminach:

 • do dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
 • do dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
 • do dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji jeżeli nie zaistniały żadne zmiany. W myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie przypominam, iż koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

W bieżącym roku nadal obowiązują rozdziały klasyfikacji budżetowej 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2018/2019 do dnia 31 grudnia 2018 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2019 roku (bez 1% kosztów obsługi).
W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na część III wniosku załącznika nr 4 i 5.  Wydatki, które będą Państwo ujmować w okresie IX-XII 2018 r. lub w okresie I-VI 2019 r. mają mieć pokrycie w fakturach. W przypadku, gdy kwota dotacji w danej klasie była większa od faktycznie poniesionych kosztów należy skontaktować się z pracownikiem Kuratorium, który z pozycji administratora ręcznie poprawi refundowane kwoty.

Podstawy prawne:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 574).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018r. i 2019 r. (Dz.U. z 2018 poz. 615),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.611).
 • zbiorcze tabele zawierające wskaźniki zwiększające kwoty dotacji oraz kwoty podlegające refundacji dla poszczególnych klas i rodzajów niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020
  1. wskaźniki refundacja
  2. wskaźniki

Pracownicy do kontaktu: Marta Kuźniar,  tel: 12 448-11-32

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak