14 września 2018

Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Kraków, dnia 13 września 2018 r.

WO-II.3146.2.194.2018.SN

 

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
Małopolskich Gmin

 

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkami organów wykonawczych gmin określonymi w:

  • art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) – obowiązek  zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na obszarze danej gminy, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego

oraz

  • § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2425) – obowiązek przesłania do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacje informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz lub prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,

proszę o przekazanie informacji na temat zapewnienia dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na Państwa terenach.   

W załączeniu przekazuję stosowne druki:

oraz

Zgodnie z zapisami §§ 2 i 4 wskazanego wyżej rozporządzenia proszę o przesłanie danych do Kuratorium Oświaty w Krakowie w terminie do dnia 15 października 2018 r. w postaci:

  • elektronicznej i papierowej (wersja elektroniczna: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl, wersja papierowa: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków) albo

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak