5 maja 2021

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 roku.

                                   Kraków, dnia 4 maja 2021 r.

ZFK.3146.3.204.2021.KU

 

  

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577).

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji w 2021 r. będą podobnie, jak w poprzednich latach, wypełniane na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia zostaną wygenerowane na platformie online po wprowadzeniu wniosków jednostokowych szkół.

W bieżącym roku pełną dotacją objęte są podręczniki dla uczniów klasy II, V, VIII szkoły podstawowej.  Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów w  pozostałych klasach może być pobrana wyłącznie   w przypadku,  gdy podręczniki zakupione w ubiegłym roku (dotyczy klasy I, IV, VII) oraz w poprzednich dwóch latach (dotyczy klasy III i VI), znajdujące się na stanie bibliotek szkolnych są w liczbie mniejszej, niż prognozowana liczba uczniów w tych klasach, w roku szkolnym 2021/2022.  Proszę pamiętać, że zawsze jest jeden dodatkowy (rezerwowy) podręcznik na oddział.

 

Przypominam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.

Wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załączniki Nr 4 i 5), podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub podpisane elektronicznie należy przekazać do Kuratorium za pośrednictwem platformy EPUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2021 roku dotacja udzielana będzie na wniosek (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentującą jst do Kuratorium Oświaty w Krakowie) w terminach:

  • do dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
  • do dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
  • do dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji jeżeli nie zaistniały żadne zmiany. W myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie przypominam, iż koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

W bieżącym roku nadal obowiązują rozdziały klasyfikacji budżetowej 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 31 grudnia 2020 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2021 roku (bez 1% kosztów obsługi).

W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na część III w załącznikach nr 4 i 5.  Wydatki, które będą Państwo ujmować w okresie IX-XII 2020 r. lub w okresie I-VI 2021 r. mają mieć pokrycie w fakturach. W przypadku, gdy kwota dotacji w danej klasie była większa od faktycznie poniesionych kosztów należy skontaktować się z pracownikiem Kuratorium, który z pozycji administratora ręcznie poprawi refundowane kwoty.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577).
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz . 739)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.611).

Pracownik do kontaktu: Marta Kuźniar,  tel: 12 448-11-32

                                                                                                                     Małopolski Kurator Oświaty

                                                                                                                               Barbara Nowak