28 kwietnia 2022

Dotacja podręcznikowa 2022/2023

ZFK.3146.3.204.2022.KU                                                                                       Kraków, dnia 28 kwietnia 2022 r.

  

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

             Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716).

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji w 2022 r. będą podobnie, jak w poprzednich latach, wypełniane na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła logowania na platformę dla jednostek samorządu terytorialnego pozostają bez zmian. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia zostaną wygenerowane na platformie online po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.

W bieżącym roku pełną dotacją objęte zostaną podręczniki dla uczniów klasy III i VI szkoły podstawowej.  Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów w  pozostałych klasach może być pobrana wyłącznie w przypadku, gdy podręczniki zakupione w ubiegłym roku (dotyczy klasy II, V, VIII) oraz w poprzednich dwóch latach (dotyczy klasy I, IV, VII), znajdujące się na stanie bibliotek szkolnych są w liczbie mniejszej, niż prognozowana liczba uczniów w tych klasach w roku szkolnym 2022/2023.  Proszę pamiętać, że na każdy oddział przysługuje jeden dodatkowy (rezerwowy) zestaw podręczników.

 

Przypominam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.

Wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załączniki Nr 4 i 5), podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub podpisane elektronicznie należy przekazać do Kuratorium za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2022 roku dotacja udzielana będzie na wniosek w terminach:

  • do dnia 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
  • do dnia 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
  • do dnia 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego wpływającego do Kuratorium wniosku, natomiast w przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wnioski winny być podpisane przez osobę upoważnioną tradycyjnie w przypadku wersji papierowej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym w przypadku wersji elektronicznej dokumentu.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji jeżeli nie zaistniały żadne zmiany. W myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie przypominam, iż koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

W bieżącym roku nadal obowiązują rozdziały klasyfikacji budżetowej 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 31 grudnia 2021 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2022 roku (bez 1% kosztów obsługi).

W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na część III w załącznikach nr 4 i 5.  Wydatki, które będą Państwo ujmować w okresie do XII 2021 r. lub w okresie I-VI 2022 r. mają mieć pokrycie w fakturach. W przypadku, gdy kwota dotacji w danej klasie była większa od faktycznie poniesionych kosztów należy skontaktować się z pracownikiem Kuratorium, który z pozycji administratora ręcznie poprawi refundowane kwoty.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716).
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz . 885)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.611).

Pracownicy do kontaktu: Marta Kuźniar,  tel: 12 448-11-32

W odniesieniu do obecnej sytuacji wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego w załączeniu przekazuję pismo Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2022 roku informujące o wprowadzonych zmianach w przepisach ułatwiających organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy.

            

 

                                                                                                                             Małopolski Kurator Oświaty

 

                                                                                                                                         Barbara Nowak

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r

 

 

 

 

Załączniki

DWM-WOPG.473.51.2022.MT z dnia 23.03.2022
Data: 2022-04-28, rozmiar: 311 KB