26 maja 2023

Dotacja podręcznikowa 2023/2024

ZFK.3146.3.58.2023.KU                                                                                       Kraków, dnia 26 maja 2023 r.

  

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

  

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16  marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950).

Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 910), podwyższone zostały maksymalne kwoty dotacji celowej. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 709), zweryfikowane w 2023 r. maksymalne kwoty dotacji celowej obowiązują od dnia 15 maja 2023 r.

Zgodnie z powyższym, od dnia 15 maja 2023 r., maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 • materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

        185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,

        238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,

        330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;

 • materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Powyższe kwoty zawierają 1 % na obsługę zadania.

Informujemy, że zmianom uległy zasady finansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia  24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

W związku z powyższym w 2023 roku należy złożyć standardowy wniosek o udzielenie dotacji wypłacanej z rezerwy celowej oraz w przypadku, gdy do szkół uczęszczają uczniowie będący uchodźcami z Ukrainy należy złożyć drugi wniosek dotyczący wypłaty środków na dotację z Funduszu Pomocy.

BARDZO WAŻNA UWAGA!

Proszę zwrócić szczególną uwagę i skontrolować dane wpisywane do wniosków, aby nie dopuścić do sytuacji dublowania liczby dzieci. Na platformie on-line załączone zostało oświadczenie potwierdzające wyłączenie dzieci ukraińskich z ogólnej dotacji.

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji w 2023 r. finansowane z rezerwy celowej oraz wnioski finansowane z Funduszu Pomocy będą podobnie, jak w poprzednich latach, wypełniane na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła logowania na platformę dla jednostek samorządu terytorialnego pozostają bez zmian. Po zalogowaniu będzie możliwość wyboru wniosku, do którego dane będziecie Państwo wprowadzać.

 Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia zostaną wygenerowane na platformie online po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół. Podobna sytuacja będzie miała miejsce z wnioskami Funduszu Pomocy. Po wprowadzeniu wniosków szkół wygenerowany zostanie ogólny wniosek Funduszu Pomocy dla jst.

Dodatkowo należy bezwzględnie wypełnić, podpisać i przekazać do Kuratorium wraz z wnioskiem, znajdujące się na platformie oświadczenie mówiące o tym, że we wnioskach o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (załączniki 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587, z późn. zm.) – liczba uczniów podana w części I i II załącznika nie zawiera uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z poźn.zm.)

W bieżącym roku pełną dotacją objęte zostaną środki na podręczniki dla uczniów klasy I, IV, VII szkoły podstawowej. Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów w  pozostałych klasach może być pobrana wyłącznie w przypadku, gdy podręczniki zakupione w ubiegłym roku (dotyczy klasy III i VI) oraz w poprzednich dwóch latach (dotyczy klasy II, V, VIII), znajdujące się na stanie bibliotek szkolnych są w liczbie mniejszej, niż prognozowana liczba uczniów w tych klasach w roku szkolnym 2023/2024.  Proszę pamiętać, że na każdy oddział przysługuje jeden dodatkowy (rezerwowy) zestaw podręczników.

Ponadto należy pamiętać, że wszystkie zestawy podręczników do klasy I, IV i VII dla uczniów przybyłych z Ukrainy posiadających status uchodźcy oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów posiadających ten status powinny zostać sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy. W przypadku wzrostu liczby dzieci w pozostałych klasach, które nie są objęte pełna dotacją, jeżeli brakuje podręczników na stanie biblioteki, a do takiej klasy uczęszczają uczniowie ze statusem uchodźcy to wówczas w pierwszej kolejności zamawiamy środki na brakujące zestawy z Funduszu Pomocy do wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci będących uchodźcami i odpowiednich stawek dotacji, a w następnej kolejności pozostałe braki uzupełniamy wnioskując o środki z dotacji celowej.

 

Przypominam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.

Zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem z 16 maja 2023 roku dotacja udzielana będzie na wniosek w terminach:

 • do dnia 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
 • do dnia 3 lipca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 5 czerwca;
 • do dnia 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca do dnia 12 lipca;
 • do dnia 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

W przypadku Funduszu Pomocy wnioskowanie odbywać się będzie w następujących terminach:

 • szkoły składają wnioski do jst – od 15 maja do 20 października 2023 roku, do 20 dnia każdego miesiąca;
 • jednostki samorządu terytorialnego – od 21 maja do 31 października 2023 roku, do ostatniego dnia każdego miesiąca;
 • wojewoda występuje o środki do 10 dnia każdego miesiąca.

 Środki Funduszu Pomocy wypłacane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 14 ust. 16a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania Funduszu Pomocy, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału (tj. odpowiednio do dnia 15  lipca 2023 r. i do dnia 15 października 2023 r.), informują właściwego Wojewodę o  wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c ustawy, według stanu na koniec każdego kwartału.

Rozliczenie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrot środków niewykorzystanych do 30 listopada 2023 r. następuje do dnia 15 grudnia 2023 r. W przypadku dotacji podręcznikowej wypłacanej z rezerwy celowej terminy rozliczenia pozostają bez zmian. Zgodnie z art. 59 ust. 7  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następuje w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załączniki Nr 4 i 5), wniosek funduszu pomocy oraz oświadczenie, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub podpisane elektronicznie należy przekazać do Kuratorium za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego znajdującego się na wniosku wpływającym do Kuratorium, natomiast w przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wnioski winny być podpisane przez osobę upoważnioną, tradycyjnie w przypadku wersji papierowej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym w przypadku wersji elektronicznej dokumentu.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji, jeżeli nie zaistniały żadne zmiany. W myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie przypominam, iż koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

W bieżącym roku wyjątek stanowią wszystkie jst, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji podręcznikowej w pierwszym terminie tj. do 5 maja. Wszystkie te jednostki są zobowiązane do dokonania aktualizacji w celu wyrównania wartości otrzymanej dotacji do obowiązujących od 15 maja stawek.

Odnośnie klasyfikacji budżetowej nadal obowiązują rozdziały 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 31 grudnia 2022 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2023 roku (bez 1% kosztów obsługi).

W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na część III w załącznikach nr 4 i 5.  Wydatki, które będą Państwo ujmować w okresie do XII 2022 r. lub w okresie I-VI 2023 r. mają mieć pokrycie w fakturach. W przypadku, gdy kwota dotacji w danej klasie była większa od faktycznie poniesionych kosztów należy skontaktować się z pracownikiem Kuratorium, który z pozycji administratora ręcznie poprawi refundowane kwoty.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 910);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 950);
 • Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz. U. poz. 709);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.611).

Pracownicy do kontaktu: Marta Kuźniar,  tel: 12 448-11-32

 

                                                                                                                                        Małopolski Kurator Oświaty

                                                                                                                                                  Barbara Nowak

Załączniki

Rozporządzenie MEiN_Załącznik_1
Data: 2023-05-26, rozmiar: 36 KB
Rozporządzenie MEiN_Załącznik_2
Data: 2023-05-26, rozmiar: 45 KB
Rozporządzenie MEiN_Załącznik_3
Data: 2023-05-26, rozmiar: 13 KB