27 lipca 2017

Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  (Dz. U. poz. 1322), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:

  1. w zakresie zajęć do wyboru przez uczniów formę zajęć sprawnościowo-zdrowotnych zastąpiono formą zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; [§ 1 ust. 1 pkt 2],
  2. dopuszczono możliwość prowadzenia zajęć do wyboru przez uczniów przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne; [§ 1 ust. 1 pkt 2],
  3. dopuszczono możliwość prowadzenia zajęć do wyboru przez uczniów w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także w grupach międzyszkolnych w przypadku zespołu szkół; [§ 2],
  4. propozycje zajęć do wyboru przez uczniów wymaga, jak dotychczas, opinii rady pedagogicznej oraz opinii rady rodziców (poprzednio rady szkoły lub rady pedagogicznej). [§ 4 ust. 2].

Mając na względzie, iż w przypadku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i w formie innych zajęć przez dwóch różnych nauczycieli do uregulowania będzie sprawa sposobu ustalania w tym przypadku, śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. Rozwiązanie tego problemu powinno być określone w statucie szkoły.

Ponadto z dniem 1 września 2017 r. rada szkoły nie posiada już kompetencji do opiniowania propozycji zajęć do wyboru przez uczniów.