1 lipca 2019

Informacja dla Rodziców i Uczniów w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

Informacja dla Rodziców i Uczniów w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej oraz do publicznej szkoły dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim.

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do ww. szkół obowiązuje następująca procedura:

1. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Równocześnie informujemy, że kandydaci, którym do elektronicznego systemu rekrutacyjnego wprowadzono błędną liczbę punktów oraz kandydaci którym OKE pozytywnie zweryfikowała wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego i uzyskali wyższą liczbę punktów zostaną przyjęci (w ramach procedury odwoławczej) do danej szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, w sytuacji, gdy łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata jest nie mniejsza niż najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do danej szkoły.

W związku z powyższym dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty i organem prowadzącym, może zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale.

Podstawa prawna:

  • 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 1943, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.,
    dotyczy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
    dotyczy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół dla absolwentów szkoły podstawowej oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej.