1 czerwca 2021

Informacja dotycząca opiniowania aneksów do arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli
Organy Prowadzące, Osoby Prowadzące Publiczne Szkoły i Publiczne Przedszkola
Województwa Małopolskiego

1. Małopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 i zgodnie z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.

2. Przy opracowywaniu zmian do arkusza organizacji szkoły lub przedszkola należy uwzględnić uwagi i zalecenia zawarte w opiniach sporządzonych przez Wizytatorów w kwietniu oraz maju 2021 r. i załączonych do zaopiniowanych arkuszy.

3. Przedmiotem opinii, o której mowa w pkt. 1, sporządzanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty będą:

a) przydziały zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, co do zgodności z posiadanymi kwalifikacjami;

b) szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć, które uległy zmianie, w zakresie zgodności z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;

c) podziały oddziałów na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, co do przestrzeganie przepisów w tym zakresie;

d) zgodność z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

4. Aneksy do zatwierdzonych arkuszy organizacji organy/osoby prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami na adres: aneksy.arkusze2021@kuratorium.krakow.pl. (W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły).

5. Kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza organizacji w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w stosunku do zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).

6. Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2021 roku.