25 lipca 2022

Informacja dotycząca opiniowania aneksów do arkuszy organizacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli, Szkół i Placówek
Organy Prowadzące, Osoby Prowadzące Publiczne Przedszkola, Szkoły i Placówki
Województwa Małopolskiego

1. Małopolski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

2. Przy opracowywaniu zmian do arkusza organizacji należy uwzględnić uwagi i zalecenia zawarte w opiniach sporządzonych w kwietniu oraz maju 2022 r. i załączonych do zaopiniowanych arkuszy.

3. Przedmiotem opinii, sporządzanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty będą:

a) przydziały zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, co do zgodności z posiadanymi kwalifikacjami;

b) szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć, które uległy zmianie, w zakresie zgodności z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania;

c) podziały oddziałów na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, co do przestrzegania przepisów w tym zakresie;

d) zgodność z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy przedszkoli, szkół i placówek, w tym m. in. dostosowanie organizacji pracy przedszkoli i szkół do zmian dotyczących standardów zatrudniania specjalistów, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116)

4. Aneksy do zatwierdzonych arkuszy organizacji organy/osoby prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami na adres: aneksy.arkusze2022@kuratorium.krakow.pl. (W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły).

5. Kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza organizacji w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w stosunku do zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).

6. Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2022 roku.