5 kwietnia 2023

Informacja o wolnych miejscach na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach

Stan na dzień 04 września 2023 r.

Załączniki