8 listopada 2017

Informacja w sprawie udziału Rad Rodziców i Rad Szkół w podejmowaniu decyzji o przedsięwzięciach proponowanych szkołom przez stowarzyszenia i inne organizacje

Szanowni Państwo

Rodzice wchodzący w skład Rad Rodziców i Rad Szkół

W związku z otrzymanym pismem Fundacji „Rodzice Szkole” oraz w ślad za komunikatem Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017 roku adresowanym do dyrektorów szkół w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół przypominam, że każde podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły. Dotyczy to także IV edycji Projektu Tydzień Konstytucyjny, o której mowa w ww. piśmie Fundacji „Rodzice Szkole”.

Zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenia lub inne organizacje, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Jedynie w szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 Prawa oświatowego, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Załączniki