22 czerwca 2018

IV Centralny Zlot Klas Mundurowych – Żagań 2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, przystąpił do organizacji IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie 30 września – 6 października 2018 r. w Żaganiu. Miejscem realizacji Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu.

Za główne cele Zlotu przyjęto m.in. kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych, w szczególności uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP, kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym, sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów w trakcie prowadzonych szkoleń i nauki w szkołach oraz wyłonienie najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny, uczestnicy zapewniają sobie wyłącznie dojazd do miejsca organizacji Zlotu.

W tej edycji Zlotu przewidziane jest uczestnictwo reprezentacji wyłącznie jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego województwa, prezentującej najlepsze wyniki w regionie. Mając powyższe na względzie, uprzejmie informuję, że Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, na polecenie Szefa Sztabu Generalnego WP zorganizują jednodniowe eliminacje wojewódzkie, mające na celu wyłonienie szkoły, która weźmie udział w Zlocie. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych wezmą pod uwagę i zaproszą do dobrowolnego udziału w eliminacjach wszystkie szkoły (9-cio osobowe ich  reprezentacje), prowadzące klasy mundurowe w poszczególnych województwach – nie tylko te, które biorą udział w programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Ideą Zlotu jest rywalizacja w zawodach sportowo-obronnych 16 najlepszych pod względem wyszkolenia i umiejętności proobronnych drużyn, reprezentujących poszczególne województwa.

Ponadto Wojewódzkie Sztaby Wojskowe przekażą do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa protokoły z przeprowadzonych eliminacji oraz dane o zwycięskich drużynach. Każda reprezentacja biorąca udział w Zlocie powinna składać się z uczniów jednej placówki (do 30 osób), uczących się w jej klasach mundurowych (niekoniecznie z jednej klasy) i 2 opiekunów. W Zlocie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w trakcie jego trwania mają status ucznia danej szkoły. Niedopuszczalny jest udział jej absolwentów. Warunkiem koniecznym jest również udział w składach reprezentacji szkół drużyn, które wygrały eliminacje wojewódzkie.

Szczegółowy Regulamin IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018, zostanie zamieszczony na stronie www.wojsko-polskie.pl w terminie późniejszym, jak również przesłany do szkół, które wygrają eliminacje wojewódzkie (po otrzymaniu wyników z WSzW).

Termin przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich na terenie Małopolski to 4 września 2018 r.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy szkoły przez Was zarządzane przystąpią do w/w eliminacji?

Proszę o przesłanie informacji na adres: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem

Iwona Florczyk-Szwak
Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
tel.(12) 448 11 43, 604 071 669