1 czerwca 2023

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja na rok szkolny 2023/20241)

Ww. laureaci lub finaliści załączają do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu. Zaświadczenie może być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata3).

Ww. laureaci lub finaliści są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

  1. publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w 134 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  2. publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 ustawy Prawo oświatowe, tj.: posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale
    albo
    publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej  jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 143 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj.: posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły; uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną;
  3. publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, tj. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w  art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

1) 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
2) pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2328)
3)
art.150 ust.2 pkt 4d, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)