6 lipca 2020

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

Małopolski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.30.

Małopolscy Wicekuratorzy Oświaty przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Dyrektorzy wydziałów i delegatur oraz pracownicy Kuratorium przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Skargi i wnioski wpływające do Kuratorium są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi wniesione do Małopolskiego Kuratora Oświaty, jako organu niewłaściwego w sprawie, są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazywane właściwemu organowi, z powiadomieniem o tym skarżącego, albo wskazaniem mu właściwego organu.

Skargi i wnioski, niewymagające postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Kuratorium.

Załączniki