12 czerwca 2019

Komunikat – arkusz organizacji szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Uprzejmie informuję, że ingerowanie w treść arkusza organizacji szkoły po wydaniu opinii na jego temat przez kuratora oświaty, a przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący, nie jest zmienianiem arkusza w rozumieniu art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., ale wytworzeniem arkusza nowego, który przed zatwierdzeniem winien być zaopiniowany przez kuratora oświaty, zgodnie z art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego.

Zatwierdzenie przez organ prowadzący arkusza organizacji, którego treść nie jest zgodna z wersją przedstawioną kuratorowi oświaty do zaopiniowania, stanowi naruszenie art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego. Zatem informuję, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian do arkuszy organizacyjnych po wydaniu opinii przez Kuratorium Oświaty wymaga powiadomienia o nich organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Ujawnienie niezgodności jak wskazana wyżej, będzie skutkowało koniecznością badania organizacji szkoły pod kątem zgodności z prawem w trybie nadzoru pedagogicznego.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty