11 sierpnia 2021

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Małopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela przekazał informacje o zwiększeniu liczby klas w liceach ogólnokształcących w Tarnowie.

W tym stanie rzeczy Małopolski Kurator Oświaty postanowił umorzyć wszystkie wszczęte z urzędu postępowania mające za przedmiot wydanie decyzji polecających usunięcie przez Gminę Tarnów uchybień przepisom w sprawie realizacji podstawy programowej w pięciu liceach ogólnokształcących.

Równocześnie Małopolski Kurator Oświaty zwraca uwagę, że dyrektorzy szkół ponoszą odpowiedzialność za właściwą organizację procesu dydaktycznego tak, aby wymagania zawarte w przepisach oświatowych, a stanowiące o realizacji podstawy programowej, zostały zrealizowane.

W obecnej sytuacji nie ma żadnych przeszkód dla realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w każdym liceum ogólnokształcącym na terenie gminy Tarnów. Uczeń aplikujący do takiej szkoły ma prawo oczekiwać pełnej oferty programowej, czyli rozszerzeń tak z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. W obowiązującym prawie oświatowym w Rzeczpospolitej Polskiej nie przewiduje się konstrukcji liceów profilowanych ani możliwości realizacji podstawy programowej liceum ogólnokształcącego w kooperacji kilku szkół. Każde liceum ogólnokształcące powinno mieć możliwość samodzielnego realizowania całości podstawy programowej, określonej rozporządzeniem.