29 października 2020

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Uczniów,

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy stoicie na straży bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Jestem ogromnie zbudowana odważną postawą tych Państwa, którzy świadomi swojej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji Nauczyciela dbają o zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów. Uczniowie niepełnoletni w swoich działaniach poza szkołą znajdują się pod opieką Rodziców. Wszelkie skierowania dzieci aktywności do jakiejkolwiek działalności pozalekcyjnej muszą uzyskać akceptację Rodziców.

Szanowni Państwo,

Mój wczorajszy Apel wzbudził ogromne zainteresowanie i reakcje wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli merytoryczną dyskusję. Tym, którzy skupili się na rozważaniu symboliki bardzo dziękuję za podjęty trud i wyjaśniam, że najistotniejszą sprawą w tym Apelu, jak i we wszystkich moich działaniach podejmowanych w ramach koalicji Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, najważniejsi są Uczniowie i Ich bezpieczeństwo.

Pragnę również przypomnieć, że wszyscy Nauczyciele są objęci ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu w związku z pełnieniem obowiązków służbowych KN art. 63 ust.1 i 2. Jakiekolwiek zagrożenie ich bezpieczeństwu podlega obowiązkowi zgłoszenia przez dyrektora szkoły do odpowiednich organów. Proszę także o troskliwą opiekę Nauczycieli nad Uczniami, którzy w swoich środowiskach mają odwagę prezentować zdanie inne niż wyrażane przez większość.

Przypominam, że zgodnie z art. 31 ust. 2 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm., każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z art. 6 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, obowiązkiem każdego nauczyciela jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 1 Prawa oświatowego w szkole nie może być prowadzona działalność polityczna.

Za absolutnie niedopuszczalną należy uznać wszelką agitację polityczną, prowadzoną na terenie szkół oraz wywieranie jakiejkolwiek presji na uczniach co do brania udziału w protestach społecznych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny Wyroku z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt: K 1/20 – niezależnie od strony sporu, którą dana osoba reprezentuje. Działania takie są szczególnie naganne w sytuacji stanu epidemii i obowiązujących obostrzeń sanitarnych, związanych z obowiązkiem utrzymywania dystansu społecznego i ograniczania kontaktów międzyludzkich. Mogą również doprowadzić do zniweczenia wysiłku uczniów i nauczycieli, jaki wiąże się z wprowadzeniem edukacji zdalnej – pojawia się sytuacja, w której ekspozycja na zakażenie i transmisja wirusa są o wiele większe, niż miałoby to miejsce w przypadku prowadzenia zajęć stacjonarnych w szkołach. Wszystkie argumenty przemawiające za ograniczeniem działalności szkół i ich cel, jakim była ochrona rodzin dzieci i młodzieży, w dalszym ciągu istnieją i przez ich pryzmat należy też oceniać wszelką inną aktywność dzieci i młodzieży.

Jako Małopolski Kurator Oświaty zobowiązuję Państwa Dyrektorów Szkół do wyciszenia emocji i promowania odpowiedzialnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

 

Barbara Nowak
Małopolski kurator Oświaty