13 maja 2021

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców Uczniów Miasta Tarnowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Rodzice Uczniów Miasta Tarnowa,

W związku z zapowiedzią Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli szeregu akcji promujących środowiska LGBT+ i zachęcaniem osób nieletnich, a więc uczniów szkół, do wzięcia w nich udziału, jako Małopolski Kurator Oświaty mam obowiązek przypomnieć uregulowania prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Władza samorządowa jest organem prowadzącym szkoły, nie ma prawa ingerować w edukację i wychowanie uczniów. Dba o organizację pracy szkoły, o wyposażenie budynku oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki nauczycieli i uczniów. Ogromnie ważne jest działanie wspierające nauczycieli i uczniów przez samorządy, szczególnie w dofinasowaniu zajęć dodatkowych, rozwijających talenty dzieci, dbanie o zaspokajanie potrzeb pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Sprawy edukacji i wychowania dzieci w szkołach są wyłączną kompetencją nadzoru pedagogicznego. Szkoła, w osobach dyrektora i nauczycieli organizuje proces wychowawczy w oparciu o zapisy Prawa Oświatowego i programu wychowawczo-profilaktycznego, który opracowują wspólnie rodzice i nauczyciele. Obie grupy mają prawo formułować kierunki wychowania uczniów. Kształtowanie młodego człowieka jest ogromnie odpowiedzialnym zadaniem. Treści przekazywane uczniom muszą być dobierane stosownie do wieku i z uwzględnieniem faz rozwoju psychofizycznego. Niewłaściwy dobór może wyrządzić krzywdę i naruszyć poczucie bezpieczeństwa dzieci. Promocja przekazu środowisk LGBT + , które wypełniają przestrzeń publiczną narracją skierowaną na postrzeganie ludzi, w tym także dzieci, poprzez ich segregację wg rzekomych orientacji seksualnych, jest właśnie takim szkodliwym działaniem, celowym zwróceniem uwagi na sprawy, którymi młodzi ludzie mogliby się ewentualnie zainteresować w późniejszym okresie rozwoju.

Szanowni Państwo,

Jesteśmy w szczególnej sytuacji. Wszyscy – dorośli i dzieci, zostaliśmy dotknięci traumą epidemii i izolacji. Przed nami czas wychodzenia z pandemii. To przede wszystkim dzieciom i młodzieży potrzebna jest dziś troskliwa opieka ludzi dorosłych. Mamy im pomóc w odbudowaniu więzi społecznych, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, które w dużej mierze utraciły. W Ministerstwie Edukacji i Nauki, kuratoriach i w szkołach dopracowujemy się programów, które nie tylko mają zadbać o właściwą edukację, ale przede wszystkim o zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów. W ścisłej współpracy z rodzicami i nauczycielami, pragniemy odbudowywać wspólnoty zespołów klasowych i szkolnych. Potrzebna jest pełna integracja i wspólne działanie. To jest wyzwanie czasu. Wprowadzanie działań, które zamiast łączyć młodych ludzi ma ich dzielić, czy wręcz segregować, jest działaniem ze wszech miar szkodliwym. W polskich szkołach ważny jest każdy uczeń. Nieposzanowanie czyjejkolwiek godności musi zawsze spotykać się z potępieniem i zdecydowanym działaniem osób dorosłych. Podobnie, każdy pomysł władz samorządowych ingerowania w sprawy edukacji i wychowania jest przekroczeniem kompetencji i spotka się ze stosowną, określoną prawem, reakcją organu nadzoru pedagogicznego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W trosce o bezpieczeństwo Uczniów, obliguję Państwa do podjęcia działań chroniących dzieci i młodzież przed deprawacją. Treści ideologii gender, które stanowią podstawę działań akcji ogłoszonej przez Prezydenta Tarnowa nie mogą zafunkcjonować w szkołach. Żądanie udziału w wydarzeniach uczniów, czy nauczycieli przez Prezydenta Miasta, czyli organu prowadzącego jest przekroczeniem kompetencji, a w następstwie pozostaje bezskuteczne. O każdej próbie nacisku na Państwa dyrektorów, czy nauczycieli, proszę poinformować Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zapewniam Państwa, że podejmę wszelkie przewidziane prawem działania. Proszę także Państwa dyrektorów o poinformowanie rodziców o tym, że akcje samorządu promujące środowiska LGBT + nie mają akceptacji organu nadzoru pedagogicznego i że razem stoimy na straży bezpieczeństwa ich dzieci nie pozwalając na ideologiczną indoktrynację.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty