25 listopada 2021

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwarantanna a udział w konkursie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Rodzice i Uczniowie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi udziału uczniów przebywających na kwarantannie w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022 przypominam o obowiązujących w tym zakresie przepisach:

  • 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069) stanowi o zakazie opuszczania miejsca kwarantanny,
  • 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) – nadzór nad realizacją obowiązku kwarantanny w warunkach domowych sprawuje m.in. Policja.
  • 48a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje możliwość nałożenia kary finansowej do 30 000 zł na osoby, które nie przestrzegają zasad kwarantanny.

WAŻNE!

Od zasady wymienionej w art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewidziany został wyjątek.
Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która*:

1) zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także

2) osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.

W związku z powyższym dla uczniów, którzy spełniają warunki z § 8 rozporządzenia dyrektor organizuje kolejny etap konkursu na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

* § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze możliwość zaistnienia sytuacji, w której uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie z powodu przebywania na kwarantannie, wielokrotnie rozważaliśmy możliwość wprowadzenia różnych rozwiązań, również tych proponowanych przez dyrektorów, nauczycieli i rodziców, dotyczących organizacji i przeprowadzania konkursów w czasie trwającej epidemii.

Jednym z nich było wskazanie dodatkowych terminów, co jednak nie gwarantuje udziału w nich uczniów, którzy w danym momencie są objęci kwarantanną. W okresie dodatkowych terminów, z pewnością kwarantanną objęci będą inni lub ci sami uczniowie. Uruchomienie kolejnych terminów etapu rejonowego, pociągnie za sobą konieczność przeprowadzenia również etapu wojewódzkiego w kilku terminach. To spowoduje, że nie będzie możliwe zakończenie wszystkich konkursów przed egzaminem ósmoklasisty oraz rekrutacją, a tym samym uczniowie nie będą mogli skorzystać z nabytych uprawnień.

Ponadto, opracowanie zadań na kilka dodatkowych terminów na każdym etapie dla 14 konkursów i skonstruowanie ich tak, aby zawierały zadania o identycznym lub porównywalnym stopniu trudności oraz tak, aby nie narazić się na zarzut iż są łatwiejsze bądź też trudniejsze, nie jest możliwe.

Analizowana była także możliwości przeprowadzenia konkursów on-line, jednak mając na względzie doświadczenia z niektórych konkursów z poprzednich lat, zasadna okazała się decyzja o ich organizacji w sposób tradycyjny, bowiem praca on-line nie daje absolutnej pewności, że wszyscy uczniowie będą pracowali samodzielnie. W bieżącym roku szkolnym w województwie małopolskim w etapie szkolnym konkursów przedmiotowych i tematycznych wzięło udział 42 054 uczniów, a do etapu rejonowego zakwalifikowało się 7 320 uczniów. Przy tak dużej skali uczestnictwa, Kuratorium nie posiada możliwości ani finansowych ani osobowych, aby zapewnić samodzielność pracy uczestników konkursów.

Wiem, że czas pandemii jest szczególnie trudny dla uczniów, jednak również w ubiegłych latach chorowali oni na choroby zakaźne czy ulegali wypadkom, które powodowały, że nie mogli oni przystąpić do kolejnych etapów konkursów. Obecna sytuacja nie jest winą dzieci, ale nie jest ona również zawiniona przez organizatora. Chcąc dać uczniom możliwość udziału w konkursach, decyzje podejmowane przeze mnie są poddawane analizie, tak aby móc zaspokoić żądania jak największej liczby uczestników konkursów i dać możliwość skorzystania z nabytych uprawnień w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 

wz. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Halina Cimer
Małopolski Wicekurator Oświaty