4 lutego 2019

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizowania w szkołach zajęć związanych z przeciwdziałaniem tzw. „mowie nienawiści”

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele!

W związku z Państwa licznymi interwencjami i pytaniami w sprawie zapowiadanego w mediach organizowania zajęć szkolnych, związanych z przeciwdziałaniem tzw. „mowie nienawiści”, Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, do Kuratorium Oświaty nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie od szkół lub organów prowadzących, które precyzowałoby temat, czas, miejsce, zasady uczestnictwa oraz organizacji wspomnianego przedsięwzięcia – tak, aby możliwe było zbadanie jego zgodności z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. (dalej: Prawo oświatowe) oraz przepisami wykonawczymi.

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów związanych z organizowaniem w szkołach zajęć o charakterze edukacyjnym, ale wykraczających poza podstawę programową, ponownie Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1-3 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły kieruje jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opiekę nad uczniami. Tym samym to dyrektor odpowiada za organizację i kształt zajęć odbywających się na terenie szkoły.

Wszelkie zajęcia organizowane w szkole, muszą być organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treści prezentowane w ich toku nie mogą być sprzeczne z podstawą programową –powinny być rzetelne i prezentować wysoki poziom merytoryczny. Jeżeli prezentowane treści związane są z funkcją wychowawczą szkoły, to powinny być przewidziane do realizacji w programie wychowawczo-profilaktycznym, przyjętym przez Rodziców i Nauczycieli.

Organizowanie w szkole zajęć dodatkowych, rozszerzających wiedzę przekazywaną uczniom w ramach podstawy programowej, nie może prowadzić do kryptoreklamy, indoktrynacji, agitacji politycznej, naruszać swobody myśli i wolności słowa, ani też dyskryminować osób o odmiennym światopoglądzie.

Odpowiadając na ogromne zaniepokojenie Rodziców związane z organizacją ww. zajęć, zalecam Dyrektorom szczególną rozwagę przy wprowadzaniu do szkół treści, z którymi Rodzice nie mieli możliwości zapoznać się i ich zaakceptować.

Z ogromnym niepokojem obserwuję sytuację wykorzystywania szkół i uczniów, jako adresata akcji walki z tzw. „mową nienawiści”.

Rodzice Uczniów, którzy interweniowali w Kuratorium, wyrazili swoje zaniepokojenie zwłaszcza informacjami, które pojawiły się na portalu facebook, a z których wynika, że na kształt lekcji o mowie nienawiści mają mieć wpływ różne organizacje, w tym np. Queerowy Maj, czy Krakowski Marsz Równości. Zgodnie z obowiązującym prawem, w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez takie stowarzyszenia lub inne organizacje, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. W zakresie działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie procedury określonej w art. 86 ust. 2 Prawa oświatowego, z zastrzeżeniem ust. 3 powołanego przepisu.

Dyrektor szkoły, przed wyrażeniem ewentualnej zgody na działalność stowarzyszenia lub innej organizacji, powinien uzgodnić warunki tej działalności oraz uzyskać pozytywną opinię rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Wprowadzanie tematów ustalonych przez organizacje, które nie miały zgody na funkcjonowanie w szkole budzi obawy, że przekazywane informacje dzieciom mogą nie być zgodne z prezentowaną przez Rodziców i Nauczycieli linią wychowawczą.

Brak wymaganych, pozytywnych opinii stanowi poważne uchybienie obowiązkom dyrektora wynikającym z przepisów prawa, które może rodzić skutki zarówno służbowe, jak i być podstawą różnych roszczeń oraz niepokojów w społeczności szkolnej.

Z tych też przyczyn Małopolski Kurator Oświaty zwraca się o ścisłe respektowanie wskazanych przepisów.