5 lutego 2018

KOMUNIKAT Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół

KOMUNIKAT Małopolskiego Kuratora Oświaty  

w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Zwracam się do Państwa z prośbą o bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa dotyczących procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do ww. szkół. W związku z powyższym przypominam, że:

  •  Komisja rekrutacyjna, zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Podstawa prawna:

  • 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) – dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klasy I publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej.

    Kraków, 5 lutego 2018 r.

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty