19 czerwca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026

Kraków, 19 czerwca 2024 r.

 

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych
województwa małopolskiego
oraz
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy pracę nad tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/20261.

W związku z powyższym kieruję prośbę do Organizatorów o zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, które będą organizowane w roku szkolnym 2024/2025. Przypominam, że zawody należy zgłaszać corocznie – dotyczy również zawodów, które były zgłoszone w roku ubiegłym i zostały ujęte w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. oraz w zarządzeniu zmieniającym nr 11/24 z dnia 28 lutego 2024 r.

Dyrektorów szkół podstawowych zachęcam do rekomendowania zawodów, w których uczniowie z Państwa szkół brali udział i które w społeczności szkolnej cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Przez zawody należy rozumieć różne formy współzawodnictwa, np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Organizator:

 • dokonuje zgłoszenia zawodów na adres: zawody.rekrutacja@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej,
 • w przypadku, gdy zawody przeprowadza więcej niż jeden organizator należy podać nazwę i adres głównego organizatora,
 • wymagane jest wypełnienie wszystkich kolumn formularza.

Zasady rekomendowania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektor szkoły podstawowej (publicznej i niepublicznej):

 • rekomenduje do kontynuacji zawody ujęte w ww. zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty za pomocą formularza nr 1 dostępnego w Panelu dyrektora,
 • rekomenduje nowe zawody za pomocą formularza nr 2 dostępnego w Panelu dyrektora.

Zgłoszenia/rekomendacje dokonywane są w terminie do 20 września 2024 r.

Zgłaszane/rekomendowane zawody muszą spełniać wszystkie niżej podane wymagania formalne (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe).

 • Zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa (uczestnik, szkoła, rada rodziców nie ponoszą opłat z tytułu wpisowego, za arkusze konkursowe itp.)
 • Zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły przez podmioty (np. uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje, placówki, związki sportowe) prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów, z którymi dyrektor szkoły współpracuje przy organizacji zawodów.
 • Uczniowie biorący udział w zawodach reprezentują swoją szkołę, co oznacza, że zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę.
 • Zakres tematyczny zawodów i /lub zakres aktywności artystycznej, sportowej odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerza.
 • Zawody są organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym (z uwzględnieniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) albo wojewódzkim albo krajowym albo międzynarodowym.
 • Regulamin zawodów jest ogólnodostępny (należy podać aktywny link do strony internetowej, na której został zamieszczony).
 • Regulamin zawodów zawiera w szczególności: zasady uczestnictwa, szczebel i liczbę etapów (w tym informację o organizacji etapu szkolnego), sposób wyłaniania zwycięzców i nazwę zwycięskiego tytułu (uzyskanego w zawodach, a nie na poszczególnych jego etapach).

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji, z uwzględnieniem w szczególności: zakresu merytorycznych treści i wymaganych umiejętności, zakresu aktywności artystycznej i sportowej wyróżniających dane zawody spośród innych oraz powszechności (liczby szkół, które brały udział w zawodach).

Małopolski Kurator Oświaty, mając na uwadze powyższe decyduje, które z proponowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie, co oznacza, że zgłoszenie, rekomendowanie zawodów nie jest równoznaczne z wpisaniem proponowanej formy współzawodnictwa  do wykazu. Decyzja Kuratora Oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do 10 października 2024 r.

Po tym terminie, ale nie później niż do końca lutego 2025 r., w przedmiotowym wykazie można wprowadzać zmiany2. W związku z tym kolejna możliwość zgłaszania zawodów będzie w styczniu 2025 r. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązujący w procesie rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 zostanie podany w ostatecznej formie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie do końca lutego 2025 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Osoba zgłaszająca zawody nie będzie informowana pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych zawodów. Umieszczenie ich w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ponadto informuję:

 • osiągnięcia uczniów z województwa małopolskiego uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026, co oznacza, że nie będą podlegały przeliczaniu na punkty,
 • objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie nie oznacza i nie może być traktowane jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Równocześnie przypominam, że uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w zawodach sportowych organizowanych w dyscyplinach sportu ustalonych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2021.pdf, zachowują prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026.

Informacji w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udzielają:

 • Katarzyna Czaja – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 42,
 • Sylwia Gurgacz – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 50,
 • Małgorzata Marecik – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 58
 • Maria Marzec – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 50,
 • Barbara Zgłobicka – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 27,
 • Anna Pawlikowska-Wójcicka – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, tel. 18/540 24 18,
 • Jerzy Stodulski – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, tel. 18/269 14 08,
 • Jacek Partyński – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 14/696 32 58,
 • Honorata Nowak-Kolec – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. 33/873 14 98,
 • Katarzyna Dębska – st. specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 54 /sprawy dotyczące konkursów przedmiotowych i tematycznych/.

 

[1] art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737)
[2]  art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737)

Załączniki

Formularz zgloszeniowy dla organizatora zawodów
Data: 2024-06-19, rozmiar: 17 KB