20 września 2022

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Kraków, 20 września 2022 r.

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych
województwa małopolskiego
oraz
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Małopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z tworzeniem wykazu zawodów na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w bieżącym roku szkolnym z wyjątkiem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Przez zawody należy rozumieć różne formy współzawodnictwa, np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, festiwale, przeglądy, itp.

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

1. Organizator:

 1. dokonuje zgłoszenia zawodów na adres: zawody.rekrutacja@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej,
 2. zgłoszeniu podlegają również zawody ujęte w Załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r.,
 3. w przypadku, gdy zawody przeprowadza więcej niż jeden organizator należy podać nazwę i adres głównego organizatora,
 4. informacje podawane w formularzu, w szczególności nazwa zawodów i zwycięski tytuł muszą być zgodne z ich regulaminem,
 5. wymagane jest wypełnienie wszystkich kolumn formularza.

2. Dyrektor szkoły podstawowej (publicznej i niepublicznej):

 1. rekomenduje zawody spośród zawodów wymienionych w Załączniku Nr 2, w których uczniowie brali udział w ubiegłym roku szkolnym – za pomocą formularza nr 1 dostępnego w Panelu dyrektora,
 2. zgłasza nowe zawody (tj. te, które nie zostały ujęte w ww. Załączniku Nr 2), w których uczniowie będą brać udział w bieżącym roku szkolnymza pomocą formularza nr 2 dostępnego w Panelu dyrektora.

3. Zgłoszenia/rekomendacje dokonywane są w terminie do 14 października 2022 r.

4. Zgłaszane zawody muszą spełniać wszystkie niżej podane wymagania formalne (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe):

 1. zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa (uczestnik, szkoła, rada rodziców nie ponoszą opłat z tytułu wpisowego, za materiały, arkusze konkursowe itp.),
 2. zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły przez podmioty (np. uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje, placówki, związki sportowe) prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów, z którymi dyrektor szkoły współpracuje przy organizacji zawodów,
 3. uczniowie biorący udział w zawodach reprezentują swoją szkołę, co oznacza, że zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę,
 4. zakres tematyczny zawodów i /lub zakres aktywności artystycznej, sportowej odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerza,
 5. szczebel zawodów jest odpowiednio: powiatowy (w tym, z uwzględnieniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa), wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy,
 6. ogólnodostępny regulamin zawodów (należy podać miejsce publikacji – link do strony internetowej, na której został zamieszczony) zawiera w szczególności: zasady uczestnictwa, szczebel i liczbę etapów, sposób wyłaniania zwycięzców i nazwę zwycięskiego tytułu (uzyskanego w zawodach, a nie na poszczególnych jego etapach).

5. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji, z uwzględnieniem w szczególności:

 1. zakresu merytorycznych treści i wymaganych umiejętności, zakresu aktywności artystycznej i sportowej wyróżniających dane zawody spośród innych,
 2. powszechności (liczby szkół, które rekomendują/zgłaszają zawody).

7. Małopolski Kurator Oświaty mając na uwadze powyższe decyduje, które z proponowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie. Oznacza to, że zgłoszenie, rekomendowanie zawodów nie jest równoznaczne z wpisaniem proponowanej formy współzawodnictwa do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora Oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna.

8. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do końca października 2022 r.

9. Po tym terminie (tj. do końca października 2022 r.), ale nie później niż do końca lutego 2023 r. w przedmiotowym wykazie można wprowadzać zmiany, jak stanowi 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.). W związku z tym kolejna możliwość zgłaszania zawodów będzie w listopadzie 2022 r. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

10. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązujący w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 zostanie podany w ostatecznej formie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie do końca lutego 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

11. Osoba zgłaszająca zawody nie będzie informowana pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych zawodów. Umieszczenie ich w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ponadto informuję:

 • osiągnięcia uczniów z województwa małopolskiego uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, co oznacza, że nie będą podlegały przeliczaniu na punkty,
 • objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie nie oznacza i nie może być traktowane jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Równocześnie przypominam, że uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w zawodach sportowych organizowanych w dyscyplinach sportu ustalonych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. zachowują prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Informacji  w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udzielają:

Sylwia Gurgacz – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 38,
Małgorzata Marecik – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 40,
Maria Marzec – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 38,
Anna Pawlikowska-Wójcicka – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, tel. 18/540 24 18,
Jerzy Stodulski – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, tel. 18/269 14 08,
Jacek Partyński – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 14/696 32 58,
Magdalena Malczyk – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. 33/873 13 24,
Katarzyna Dębska – st. specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 54 – sprawy dotyczące konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla organizatora zawodów
Data: 2022-09-20, rozmiar: 17 KB