19 czerwca 2024

Komunikat w sprawie terminu składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego w roku 2024

Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie
do dnia 31 sierpnia danego roku.

W bieżącym roku kalendarzowym nauczyciel ma prawo złożyć wniosek o podjęcie postępowania jeszcze w dniu 1 lipca (poniedziałek), gdyż dzień 30 czerwca przypada na niedzielę.  

Jak wynika z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r.
poz. 572), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy
lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.