18 października 2021

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Małopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje  do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zawodów adresowanych do uczniów szkoły podstawowej, organizowanych w bieżącym roku szkolnym z wyjątkiem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Przez zawody należy rozumieć różne formy współzawodnictwa, np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, festiwale, przeglądy, itp.

Zgłoszenia zawodów proponowanych do umieszczenia w ww. wykazie dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, w terminie do 20 grudnia 2021 r. Formularz zgłoszeniowy zostanie Państwu przekazany przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie drogą elektroniczną.

Zgłaszane zawody wiedzy, artystyczne i sportowe muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe):

  1. Zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa.
  2. Zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły.
  3. Uczniowie uczestniczący w zawodach zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę. Reprezentują swoją szkołę na dalszych etapach zawodów.
  4. Organizatorami zawodów są podmioty działające na terenie szkoły, w tym: stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów.
  5. Zakres tematyczny zawodów odnosi się do podstaw programowych przedmiotu lub przedmiotów nauczania i/lub kierunków polityki oświatowej państwa.
  6. Zasięg zawodów jest odpowiednio: powiatowy (w tym z uwzględnieniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa), wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy.
  7. Regulamin zawodów jest powszechnie dostępny dla uczniów (należy podać miejsce publikacji – link do strony internetowej, na której został zamieszczony).

Dokonanie przez dyrektora szkoły zgłoszenia nie oznacza automatycznego umieszczenia zawodów w ww. wykazie. Jest traktowane jako rekomendacja danej formy współzawodnictwa. Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem w szczególności: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dane zawody spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby szkół, które zgłaszają zawody).

Małopolski Kurator Oświaty mając na uwadze powyższe decyduje, które z proponowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie. Decyzja kuratora oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna. Osiągnięcia uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie kuratora oświaty, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do końca lutego 2022 r. Po tym terminie nie przewiduje się wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.).

Równocześnie przypominam, że uczniowie, którzy w roku szkolnym: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w zawodach sportowych organizowanych w dyscyplinach sportowych ustalonych w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. zachowują prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Ponadto informuję, że objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie nie oznacza i nie może być traktowane jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacji w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udzielają:

Sylwia Gurgacz – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12 448 11 38,

Małgorzata Marecik – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12 448 11 40,

Maria Marzec – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12 448 11 38,

Anna Pawlikowska-Wójcicka st. wizytator Delegatura  Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, tel. 18 540 24 18,

Jerzy Stodulski – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, tel. 18 269 14 08,

Jacek Partyński – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 14 696 32 58,

Magdalena Malczyk- st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach,  tel. 33 873 13 24,

Katarzyna Dębska, st. specjalista ds. oświaty, Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12 448 11 54 – sprawy dotyczące konkursów przedmiotowych i tematycznych.