9 listopada 2018

Konferencja pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach” w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” organizuje w dniu poprzedzającym święto pracowników socjalnych, konferencję pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”. Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, o godz. 10:00.

Celem spotkania przedstawicieli systemu pomocy społecznej i instytucji spoza systemu jest podkreślenie wartości współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, poszukiwanie obszarów kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, w szczególności policji, sądownictwa, ochrony zdrowia, systemu oświaty oraz pogłębiona refleksja i wymiana doświadczeń w przedmiotowym obszarze.

Podczas konferencji zostaną wręczone szczególne nagrody i wyróżnienia dla pracowników socjalnych, którzy w swoich działaniach niezwykle skutecznie wykorzystują różne możliwości współpracy. Laureatami tegorocznej, ósmej już edycji konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy Moc Pomagania” będą Liderzy współpracy.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych współpracujących na rzecz wsparcia rodziny.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz Oświadczeniem (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl, do dnia 12 listopada 2018 r. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje miejsce na liście rankingowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21.

 

Do pobrania: