27 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kraków, 27 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadających przygotowania pedagogicznego.

Udział w projekcie ma umożliwić zdobycie wiedzy na temat metod pracy stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej. Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów, wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie poznanie stosowanych metod wpłynie na zwiększenie wartości  prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów z Polski działań edukacyjnych, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy.

Dodatkową korzyścią udziału w projekcie jest umożliwienie kandydatom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursu pedagogicznego uprawniającego do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Wartość projektu to maksymalnie 100 000 EUR.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12/

lub pod adresem e-mail:
konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl