6 grudnia 2018

Konkurs plastyczny im. Ludwika Korkoša pt. SŁOWACJA – MAŁY WIELKI KRAJ

Czasopismo Život we współpracy z Instytutem Słowackim w Warszawie ogłaszają konkurs plastyczny im. Ludwika Korkoša pt. SŁOWACJA – MAŁY WIELKI KRAJ. Konkurs adresowany jest do dwóch kategorii wiekowych: młodszej (uczniowie klas I-IV szkół podstawowych) i starszej (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum) z terenu Spisza i Orawy.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednej pracy związanej z głównym tematem Konkursu. Zgłoszona praca powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, dokładny adres szkoły. Prace bez powyższych danych nie będą uwzględnianie.

Prace należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres redakcji: Redakcja Život, ul. Św. Filipa 7, 31-150 Kraków, z dopiskiem „Konkurs plastyczny.

 

Nadsyłając pracę na Konkurs autor:

  • oświadcza, że pracę wykonał osobiście i posiada wszelkie prawa autorskiej do niej, praca jest oryginalna i przy jej prezentacji nie powstanie dla ogłaszającego konkurs żadne zobowiązanie wobec osób trzecich;
  • zgadza się na publikację pracy, jej niekomercyjne wykorzystanie oraz publiczne rozpowszechnianie kopii;
  • zgadza się na wykorzystanie pracy do celów promocji konkursu rysunkowego i jej opublikowanie na łamach czasopisma Život;
  • zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję Život oraz na wykonanie i opublikowanie fotografii nagrodzonych prac.