23 lipca 2018

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego za rok akademicki 2017/2018

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2017/2018.
Fundatorem stypendiów jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Za obsługę programu stypendialnego odpowiada Związek Romów Polskich.

O stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy pochodzenia romskiego spełniający następujące warunki:

 • są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce, bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2016/2017 uzyskując promocję na kolejny rok studiów,
 • są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Kandydat ubiega się o stypendium poprzez osobiste złożenie lub przesłanie do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Związku Romów Polskich), miedzy innymi następujących dokumentów:

 • wypełnionej karty zgłoszeniowej do programu stypendialnego studenta, słuchacza kolegium lub absolwenta,
 • zaświadczenia z uczelni lub kolegium o zaliczeniu semestru letniego w roku akademickim 2017/2018, z wyliczoną średnią ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2017/2018,
 • od absolwentów uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub podyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 zaświadczenia ukończeniu studiów w semestrze letnim 2017/2018,
 • oświadczenia o pochodzeniu romskim,
 • dokumentów potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej w Polsce (artykuły prasowe, zdjęcia, publikacje, rekomendacje etc.) oraz deklaracji potwierdzającej prowadzenie obecnie takiej działalności,
 • absolwenci, którzy ukończyli w semestrze letnim w roku 2017/2018 studia I, II, III stopnia lub podyplomowe są zobowiązani do wypełnienia ankiety dotyczącej dalszych planów naukowych/zawodowych.

Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Znajomość i posługiwanie się językiem romskim będzie weryfikowana przez ZRP.
O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Komisja Stypendialna, powołana przez Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel MSWiA.
Stypendia będą przekazywane na konta wskazane przez stypendystów w karcie zgłoszeniowej do programu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego stanowiącej załącznik do Regulaminu do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wnioski należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:
Związek Romów Polskich
K.S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek

Wszystkie potrzebne dokumenty wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
http://www.romowie.com/old/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160&page=1

Kontakt
Związek Romów Polskich
ul. K.S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 250 98
zrp.sekretarz@wp.pl
www.romowie.com/

 

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2018

Fundatorem stypendiów jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za obsługę programu stypendialnego odpowiada Związek Romów Polskich. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadgimnazjalnej. Może być również przyznane osobie, która w roku szkolnym 2017/2018 ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom na podstawie uzyskanej liczby punktów na podstawie niżej wymienionych kategorii obejmujących osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2017/2018:

 • średnia ocen wyliczoną przez szkołę,
 • frekwencja wyliczoną przez szkołę,
 • ocena z zachowania na świadectwie ukończenia roku szkolnego,
 • reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz dodatkowe osiągnięcia artystyczne,
 • praca na rzecz szkoły lub klasy,
 • działania na rzecz społeczności romskiej,
 • znajomość języka romskiego, która weryfikowana będzie przez pracownika Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, posługującego się biegle językiem romskim, podczas rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniej z aplikantem.

O stypendium motywacyjne nie może ubiegać się uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
http://www.romowie.com/old/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160&page=1

Kontakt
Związek Romów Polskich
ul. K.S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 250 98
zrp.sekretarz@wp.pl
www.romowie.com/