18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

Szanowni Państwo Nauczyciele,

 

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

Od dwóch lat wprowadzamy reformę strukturalną w Polsce, a zatem władze samorządowe i nadzór pedagogiczny miały czas przygotować się do ruchu kadrowego nauczycieli, spowodowanego zmniejszeniem się liczby lat nauki w szkołach podlegających władzom gminnym i równoczesnym zwiększeniu o rok liczby klas w szkołach podlegających samorządowi powiatowemu.

Małopolski Kurator Oświaty prowadzi rozmowy z starostami województwa małopolskiego, aby przejęli tych nauczycieli, którzy nie będą mieli zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez władze gmin. Równocześnie w dwóch Miastach funkcjonujących na prawie powiatu, czyli w Krakowie i Nowym Sączu uruchomiliśmy Porozumienia, które gwarantują współdziałanie w zakresie organizacji pracy szkół. Do chwili obecnej większość starostów zadeklarowało zatrudnienie nauczycieli, którzy tracą pracę w szkołach podstawowych.

Ilość miejsc pracy w oświacie nie ulega zmniejszeniu. Jednak zmiany strukturalne wymuszają pewien ruch kadrowy, adekwatny do nowych potrzeb edukacyjnych. Z tych też przyczyn część nauczycieli zmieni miejsce zatrudnienia. Pełna informacja o zatrudnieniu nauczycieli znana będzie po zaplanowaniu kolejnego roku szkolnego, czyli po opracowaniu arkuszy organizacji pracy szkół, tj. w miesiącu maju. Na obecnym etapie nie istnieją żadne pewne i potwierdzone informacje w sprawie jakichkolwiek zwolnień; co więcej, dopóki nie zostanie zamknięty okres, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą inicjować działania związane z przekształceniami szkół, nawet hipotetyczne rozważania na temat ruchu kadrowego są przedwczesne. Tym samym wszelkie próby wywoływania niepokoju w środowisku nauczycielskim, bazujące na niewiedzy i dezinformacji, uważam za wysoce szkodliwe i godne potępienia.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty