25 maja 2017

List Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący zaopiniowanych arkuszy organizacji

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli
Organy Prowadzące Publiczna Szkoły i Publiczne Przedszkola
Województwa Małopolskiego

W związku z zakończonymi pracami pierwszego etapu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, mając na względzie presję czasu jaka towarzyszyła realizacji tego zadania, chcę podziękować wszystkim Dyrektorom i Organom Prowadzącym za sprawne przygotowanie arkuszy organizacji  i równocześnie przekazać spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji tego zadania.

Kuratorium Oświaty w Krakowie zakończyło realizację zadania wynikającego z przepisów art. 31 ust.  1 pkt 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) dotyczącego opiniowania przesłanych przez organy prowadzące, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Należy zauważyć, iż arkusze organizacji nie były opiniowane przez kuratorów oświaty przez ostatnie 8 lat szkolnych.

Celem rzetelnego wykonania ustawowego zadania dotyczącego opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Małopolski Kurator Oświaty zwrócił się do organów prowadzących o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Krakowie po 2 egzemplarze arkuszy organizacji opracowanych przez Dyrektorów, w tym o:

  • szkolne plany nauczania w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.);
  • rozkłady zajęć w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703);
  • wykaz kadry nauczycielskiej przewidywanej do zatrudnienia według określonego wzoru, który pozwoliłby na stwierdzenie posiadania przez nauczycieli odpowiednich kwalifikacji do prowadzonych zajęć;
  • dane pozwalające na stwierdzenie poprawności podziału oddziałów na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych;
  • przydziały zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla poszczególnych nauczycieli.

Każdy arkusz organizacji przedszkola, szkoły lub zespołu szkół wraz z załączonymi dokumentami został dokładnie przeanalizowany. Do arkusza dołączona została opinia wraz z wykazem zastrzeżeń i uwag, z wyjątkiem niewielu przypadków gdzie zastrzeżeń nie wniesiono.

Przekazane zastrzeżenia i uwagi powinny służyć do dokonania przez Dyrektorów i organy prowadzące właściwych zmian w arkuszach organizacji przed ich zatwierdzeniem. Wyrażam przekonanie, że kierując się rzetelnością i dbałością o właściwą realizację ustawowych zadań dotyczących organizacji pracy szkoły i przedszkola uwagi te zostaną uwzględnione.

W szczególności Kuratorium Oświaty w Krakowie zwraca uwagę na zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących:

  • szkolnych planów nauczania i rozkładów zajęć, gdyż dużo uwag dotyczyło nieprawidłowości w ich opracowaniu (m. in. nierealizowanie wymaganej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, ustalanie liczby obowiązkowych zajęć w poszczególnych klasach niezgodnie z przepisami rozporządzenia, przeznaczanie godzin do dyspozycji dyrektora w szkolnych planach nauczania niezgodnie z przepisami, zwiększania liczby obowiązkowych zajęć bez wskazania źródła tych decyzji),
  • kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć (wiele razy zdarzały się braki staranności, wskazania przygotowania pedagogicznego i innych danych nauczycieli przez co wizytator nie mógł stwierdzić w sposób jednoznaczny czy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do prowadzonych zajęć),
  • podziału oddziałów na grupy w szczególności z: języków obcych nowożytnych, informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, kształcenia zawodowego (brak wskazania w niektórych arkuszach liczby uczniów w poszczególnych oddziałach nie pozwalało stwierdzić czy będą przestrzegane przepisy
    o obowiązkowym podziale oddziału na grupy).

Równocześnie przypominam, iż zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) kurator oświaty jest obowiązany wyrazić opinię w sprawie arkusza organizacji jeżeli zostaną wprowadzone zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września. Nie ma zatem podstaw do przesyłania przez organy prowadzące do Małopolskiego Kuratora Oświaty poprawionych arkuszy organizacji przed ich zatwierdzeniem czy też po ich zatwierdzeniu do 29 maja 2017 r.

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak