27 lutego 2017

Medal Komisji Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (formularz nr 1),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

do końca lutego każdego roku kalendarzowego

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

V. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr  99, poz. 1073  z późn. zm.).

VI. Informacje dodatkowe:

  1. Wniosek należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.
  2. Organ sporządzający wniosek w poz. 7 podpisuje wniosek oraz zamieszcza pieczątkę szkoły lub jst oraz imienną pieczątkę sporządzającego wniosek.
  3. Uzasadnienie należy sporządzić według kryteriów przyznawania Medalu. Należy podać konkretne osiągnięcia kandydata do odznaczenia. Nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej. Nie należy dołączać dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata lub opinii związków zawodowych. Pod uzasadnieniem należy zamieścić podpis i pieczątkę imienną sporządzającego wniosek.
  4. Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.
  5. Medal Komisji Edukacji Narodowej może być nadawany pośmiertnie.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej