25 września 2020

„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” edycja 2020/2021

MWM logoMieć Wyobraźnię Miłosierdzia” edycja 2020/2021

Do 5 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XIV edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu (także promowanie dobra w sieci), uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim.

W przeciągu trzynastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45 000 uczniów, młodzieży szkolnej z naszego województwa. Lata te pokazały, że młodzież inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Ta pomoc ma najczęściej charakter lokalny. Młodzi ludzie pomagają swoim kolegom, ich rodzicom, ale też osobom starszym, samotnym i opuszczonym. Czasem młodzież włącza się też w duże akcje o zasięgu międzynarodowym niosąc pomoc m.in. dzieciom w Afryce (wysyłka paczek, etc.). Projekty są naprawdę bardzo różnorodne. Z uwagi na pandemię COVID – 19 w obecnej edycji projektu do Regulaminu dołączone zostały zapisy rozszerzające formę udzielanej pomocy o działania w sieci, online. Dotychczas główną nagrodą w projekcie była wycieczka-pielgrzymka do Włoch jednak w bieżącej edycji, ze względów bezpieczeństwa,

  • laureaci I miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, podobnie jak zdobywcy II i III miejsc.
  • Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają piękne pamiątkowe medale.
  • Udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

TERMINY

I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa do 5 października 2020 r.
− przesłanie szkolnych projektów do 30 października 2020 r.
− realizacja projektów od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów do 16 kwietnia 2021 r.

II Etap – Ocena dostarczonych materiałów filmowych.
− dostarczenie materiałów filmowych pocztą elektroniczną na adres Koordynatora Projektu do 21 maja 2021 r.;
− ogłoszenie wyników do 8 czerwca 2021 r.;

Patronat honorowy nad Projektem objęli :

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż

oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Organizatorzy projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy – organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 Patronat medialny:

Radio Plus
portal www.franciszkanska3.pl

Szczegółowe informacje, Regulamin – dostępne na stronach:

www.idmjp2.pl

www.mwm.edu.pl

 

Projekt realizuje Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 31-610 Kraków

Koordynator Projektu: Dorota Boczkowska-Molenda
tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu)
e-mail: dorota.boczkowska@idmjp2.pl  lub  instytut@idmjp2.pl

Instytut Dialogu Międzylkulturowego MWM

Załączniki