12 października 2017

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

W związku z reformą systemu edukacji, grono uczestników dotychczasowej Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zostaje poszerzone o uczniów klas siódmych szkół podstawowych (a począwszy od roku szkolnego 2018/2019 także o uczniów klas ósmych), zaś sama olimpiada zmienia nazwę na Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie zawody organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, wspierane przez ministerstwo na mocy podpisanego porozumienia.

Ideą, która w sposób szczególny przyświeca organizacji bieżącej edycji jest zachęcanie młodzieży, aby wiedzę, ciekawość świata i kształtowanie światopoglądu wspierała nie tylko poprzez lekturę źródeł drukowanych i internetowych, ale także poznając raporty z badań, debaty, polemiki i opinie prezentowane w mediach „na żywo”.

Tegoroczne motto olimpiady brzmi „Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe”, a honorowym patronatem objęły ją Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Najwyższa Izba Kontroli.

Laureaci i finaliści olimpiady zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Wartościowe upominki otrzymają również nauczyciele sprawujący opiekę merytoryczną nad zawodnikami.

Zapisy do bieżącej edycji trwają od 25 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów, regulaminu, przebiegu olimpiady oraz proponowanych materiałów są dostępne na stronie: www.mowos.pl.

Załączniki

Plakat
Data: 2017-10-12, rozmiar: 9 MB